NeedlePoint

pexels-martin-lopez-954585

Säkerhetsrådgivare för farligt gods 

Säkerhetsrådgivare för farligt gods är en viktig roll inom transportsektorn. Deras huvudsakliga uppgift är att se till att företag som hanterar farligt gods för transport upprätthåller hög säkerhetsnivå och följer bestämmelserna för transport av farligt gods. 

Detta är nödvändigt för att minska risken för olyckor och skydda både människor och miljö.

Det är företag som lämnar farligt gods för transport eller transporterar farligt gods som är skyldiga att ha en säkerhetsrådgivare för varje transportslag, inklusive väg, järnväg, sjö och luft. Säkerhetsrådgivaren ska arbeta under verksamhetsledningens ansvar och se till att företaget följer gällande bestämmelser för transport av farligt gods och vidtar åtgärder för att förebygga olyckor. Det är också säkerhetsrådgivarens ansvar att upprätta en årsrapport som beskriver verksamheten rörande transport av farligt gods samt sammanställa en olycksrapport när det inträffat en olycka eller ett tillbud.

Säkerhetsrådgivarens uppgifter kan omfatta övervakning av bestämmelser, rådgivning och anvisningar, årlig rapport till företagsledningen samt utbildning till berörd ledning och personal. För att arbeta som säkerhetsrådgivare krävs ett giltigt intyg. Konsulter examineras av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) för transportslagen väg, järnväg, sjö och flyg.

MSB utfärdar intyg när en examination har genomförts med godkänt resultat, och intyget gäller i fem år. För att förlänga behörigheten måste säkerhetsrådgivaren genomgå en ny examination innan giltighetstiden har gått ut. En konsult med ett intyg som är utfärdat av behörig myndighet i annat ADR/RID-land får verka som säkerhetsrådgivare i Sverige enligt intygets villkor.

Det finns undantag från kravet på att ha en säkerhetsrådgivare. Detta gäller till exempel för verksamheter som transporterar farligt gods förpackat som begränsad mängd eller då mängden farligt gods understiger värdeberäknad mängd.

Sammanfattningsvis utgör säkerhetsrådgivaren ett viktigt instrument för verksamhetsledningen att upprätthålla hög säkerhetsnivå vid transport av farligt gods. Deras uppgifter inkluderar att övervaka bestämmelser, ge rådgivning och utbildning, upprätta rapporter och sammanställa olycksrapporter. För att arbeta som säkerhetsrådgivare krävs ett giltigt intyg som utfärdas av MSB efter genomgången examination.